Kognitivna vedna terapija za zavisnost

Psihološka tehnika zasnovana na dokazima radi lečenja zavisnosti

Šta je kognitivna vedna terapija (CBT)?

Kognitivna vedna terapija za zavisnost, poznata i kao terapija kognitivnog ponašanja ili CBT na kratko, je tip "talk" terapije, zasnovanog na psihološkim principima biheviSionizma - koji se odnosi na to kako se ljudsko ponašanje može kontrolisati ili modifikovati, te teorije kognicije - koji su fokusirani na razumijevanje kako ljudi razmišljaju, osećaju i razumeju sebe i svet oko sebe.

Behaviorizam se fokusira na ponašanja ili postupke koje osoba uzima, dok se teorije saznanja fokusiraju na percepcije ljudi - šta vide, čuju i osećaju, svoje misli i njihove emocije. CBT je varijacija ponašanja, koja se fokusira na promjenu ponašanja kroz uparivanje pozitivnih i negativnih pojačanja ili nagrada i kazni, sa ponašanjem koje osoba želi povećati ili smanjiti.

Ljudsko iskustvo kognicije uključuje naše percepcije, misli, emocije i razumijevanje. Ovo uključuje sve što dolazi u naš um kroz svoja čula ili na način na koji mislimo ili osećamo prošla iskustva. Dodavanje analize kognicije na terapiju ponašanja dovelo je do razvoja kognitivne terapije ponašanja uzimajući u obzir ljudske misli i osećanja o njihovom ponašanju. Umesto da samo posmatraju i kontrolišu ponašanje, takođe se pažnja posvećuje onome što se dešava u umu osobe i kako te percepcije, misli i osećanja dovode do toga da se ponašaju na poseban način.

CBT posebno istražuje sukobe između onoga što želimo da uradimo i šta zapravo radimo. Ovisnost je dobar primer ovakvog konfliktnog ponašanja - možda znamo šta je zdravo i sigurno, a to je izbjegavanje zasnovanog ponašanja i supstanci, ali ipak odlučujemo da nastavimo i ponašamo se u ponašanju, što ponekad dovodi do veoma uznemirujućih posljedica sebe i drugih ljudi.

I dok ljudi sa zavisnostima mogu da žale zbog ovakvog ponašanja, teško ih je prestati ponavljati, ponekad bez osobe koja zaista zna zašto.

Kognitivna vedna terapija za zavisnost

Ovisnost je jasan primjer obrazaca ponašanja koji ide protiv onoga što osoba koju doživljava želi. Dok ljudi pokušavaju da prevaziđu zavisnost od ponašanja, često će reći da žele da promene to ponašanje i da mogu iskreno da odustanu od alkohola, droga ili drugih kompulzivnih ponašanja koji im uzrokuju probleme, smatraju da je to izuzetno teško. Prema pristupu kognitivne bihevioralne terapije, zavisnost od ponašanja, kao što su alkoholizam, upotreba droge, problem kockanja, kompulzivna kupovina, zavisnost od video igara, zavisnost od hrane i druge vrste štetnog prevelikog ponašanja, rezultat su nepreciznih misli i naknadnih negativnih osećanja.

Kognitivna terapija ponašanja to objašnjava razjašnjavanjem načina na koji ljudi misli i emocije komuniciraju. Psiholozi su shvatili da mnogi od nas imaju misli, zasnovane na verovanjima koja su neistinita, nerealna ili nemoguća za život, a te misli , za uzvrat, uzrokuju negativna osećanja koja pokreću anksioznost, depresiju i stanja poput zavisnosti.

Sistematično belešući naše misli i srodna osećanja, zajedno sa događajima koji izazivaju te misli i osećanja, i ponašanje koje mi kao rezultat radimo, možemo početi da menjamo automatske procese koji sabotiraju naše napore u promeni ponašanja.

Gledajući u obrasce misli i osećanja koje mi više puta doživljavamo, možemo početi da menjamo te misli svesno gledajući situacije na realnije načine, koje ne dovode automatski do negativnih emocija i rezultirajućih ciklusa štetnih ponašanja. Nagrađivanjem za zdravije ponašanje zamijenimo te štetno ponašanje, s vremenom, zdravije ponašanje se pridružuje pozitivnijim emocijama i postaje sve automatizirano.

CBT ima izvrsne rezultate, uz brojne studije koje pokazuju njegovu efikasnost u lečenju depresije, anksioznosti i drugih stanja, uključujući i zavisnost.

Pristupi CBT-a koji su postali popularizovani krajem 20. veka, sami se rafinišu i zamenjuju tzv. "Trećim talasom" terapije ponašanja, koji se fokusiraju na pažnju, prihvatanje i biti u trenutku. Ovi pristupi uključuju Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialectical Behavioral Therapy (DBT), Kognitivnu terapiju zasnovanu na svesnosti i funkcionalna analitička psihoterapija.

> Izvori

> Burns, D. Feeling Good: Nova terapija raspoloženja . (Revidirano izdanje). HarperCollins: Njujork. 1980.

> Burns, D. The Feeling Good Handbook . (Revidirano izdanje). Pingvin: Harmondsworth. 1999.

> Ledley, D., Marx, B. i Heimberg, R. Rad na kognitivnom ponašanju u ponašanju. New York: Guilford Press. 2005.

> Linehan, M. Kognitivno-ponašanje u ponašanju graničnog poremećaja ličnosti. New York: Guilford Press. 1993.