Vremenski okvir moderne psihologije

Orijentalni događaji u istoriji od 1878. do danas

Vremenski okvir psihologije obuhvata vekove najranijeg poznatog naziva kliničke depresije opisane 1550. godine pre nove ere na drevnom egipatskom rukopisu poznatom kao Ebers Papyrus. Međutim, do 11. veka je perzijski lekar Avicenna pripisao vezu između emocija i fizičkih odgovora u praksi koja je grubo nazvana "fiziološka psihologija".

Iako mnogi smatraju da je 17. i 18. vijek rođenje moderne psihologije (u velikoj meri karakterizirano objavljivanjem "Tretira na ludilu" Viljema Boga 1758. godine), tek 1840. godine ta psihologija je uspostavljena kao polje nauke nezavisno od psihijatrije. U toj godini prva američka edukatorka Frederik Augustus Rauch objavila je prvu knjigu o temi "Psihologija ili pogled na ljudsku dušu, uključujući antropologiju".

Od tog trenutka napred studija psihologije nastaviće da se razvija kao i danas. Ističući da su transformacije bili veliki broj značajnih događaja.

Važni događaji 19. veka

XIX vijek je bio vreme u kojem je psihologija uspostavljena kao empirijska, prihvaćena nauka. Iako se mjere često neprekidno mijenjaju unutar tog 100-godišnjeg razdoblja, model istraživanja i evaluacije počinje da se formira.

Među ključnim događajima:

Važni događaji Od 1900. do 1950

U prvoj polovini 20. veka dominiraju dve velike ličnosti: Sigmund Freud i Carl Jung. Bio je to vreme u kome je osnovana osnova analize, uključujući Frojdovo ispitivanje psihopatologije i Jungovu analitičku psihologiju.

Među ključnim događajima:

Važni događaji od 1950. do 2000. godine

Druga polovina XX veka je bila usredsređena na standardizaciju dijagnostičkih kriterijuma mentalnih bolesti, obeleženih izdavanjem Dijagnostičkog i Statističkog priručnika mentalnih poremećaja (DSM) od strane Američke psihijatrijske asocijacije. To je osnovni alat koji je danas u upotrebi za usmeravanje dijagnoza i lečenja. Među glavnim događajima:

Važni događaji u dvadeset prvom veku

Sa pojavom genetske nauke, psiholozi se ne bore sa načinom na koji fiziologija i genetika doprinose psihičkom biću osobe. Među nekim ključnim nalazima ranog 21. veka: